ÚvodO nás ...KrúžkyPripravujemeZ našej činnostiArcheologická expozíciaDokumentyKontakt
 
 
Dokumenty > Plán práce CVČ Šaľa na školský rok 2015/2016
     
   

 

Plán práce CVČ Šaľa na školský rok 2015/2016

Plán práce CVČ Šaľa na školský rok 2015/2016 (pdf-verzia)

 

CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU  ŠAĽA

PLÁN  PRÁCE CVČ  ŠAĽA

na školský rok 2015 / 2016
 


 

1.  ANALÝZA  VÝCHOVNOVZDELÁVACÍCH  VÝSLEDKOV  ZA  ŠKOLSKÝ  ROK  2014/ 2015

 

Výchovnovzdelávacia, záujmová a rekreačná  činnosť v Centre voľného času v Šali sa zabezpečuje prednostne pre deti, ktoré sú žiakmi škôl podľa školského zákona, a pre iné osoby, ktorými sú ich rodičia a ďalšie osoby vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase (najmä osoby vo veku do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie).

1.  Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. 

2.  Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. 

3.  Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti, ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ak o ňu požiadajú. 

4.  Centrum voľného času sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou. 

5.  Centrum voľného času sa spravidla člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary. Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami sa môžu zriaďovať záujmové útvary. (Školský zákon č. 245/2008, § 116) 

  Centrum voľného času v Šali tak v spolupráci so Spoločným školským úradom a komisiou školstva pri MsZ navrhlo nové VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré bolo pod číslom VZN č. 9/2014 schválené Mestským zastupiteľstvom v Šali : Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je Mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom v meste Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov :

a)    na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 2 EUR mesačne / občan s trvalým

pobytom mimo Šale vo výške 10 EUR mesačne,

b)    na nepravidelnú činnosť vo výške 0,50 EUR za hodinu / občan s trvalým

pobytom mimo Šale vo výške 1,50 EUR za hodinu,

c)     na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo

výške 7 EUR / občan s trvalým pobytom mimo Šale denne vo výške 10 EUR.

Centrum voľného času podľa § 116 školského zákona zabezpečuje :

      Výchovnovzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu v súlade s §8 školského zákona

      záujmovú a rekreačnú činnosť.

Poslaním centra voľného času je :

      usmerňovať rozvoj záujmov detí a iných osôb

      rozvíjať alebo zdokonaľovať praktické zručnosti

      podieľať sa na formovaní návyku užitočného využívania voľného času

      zabezpečovať organizovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl

      poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi školám, právnickým a fyzickým osobám alebo občianskym združeniam

 

Výchovnovzdelávaciu činnosť v centre voľného času vykonávajú pedagogickí zamestnanci (vychovávateľ centra) a plnoletí dobrovoľníci.

 Centrum voľného času v Šali má vypracovaný  Výchovný program  schválený v Školskej rade dňa 01.10.2012, vypracovaný na obdobie rokov 2012 – 2017. Výchovný program centra je základným dokumentom centra, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovnovzdelávacia činnosť v súlade so školským zákonom.

 Súčasťou  výchovného programu sú výchovné osnovy, ktoré vymedzujú výchovnovzdelávacie ciele, obsah a rozsah tematických oblastí výchovy podľa výchovného plánu.

 Centrum voľného času v Šali uskutočňuje výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase  so zameraním na rozvoj  tých schopností dieťaťa, prostredníctvom ktorých dokáže vhodne využívať a oceňovať voľný čas, plánovať a vyberať si vhodné voľno-časové aktivity.

 Pedagogika voľného času – výchova a vzdelávanie mimo vyučovania je v centre zameraná na výchovné a vzdelávacie  prostriedky, ktoré napomáhajú autonómnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času detí, ale aj mládeže a dospelých.

K najvyužiteľnejším metódam, formám a prostriedkom práce v centre voľného času tak patria metódy: individuálny prístup, tréning, dramatizácia, vyjasnenia hodnôt, aktivizácia, motivácia, reflexia, participácia,  prezentácia. K najviac využívaným formám patria: argumentácia, diskusia, debata, dialóg, tvorivá dielňa, hranie rolí, scénka, interaktívne podujatie, dobrovoľnícka činnosť.  K najvyužiteľnejším prostriedkom v centre patria: video, CD, MG, interaktívna tabuľa, PC programy, internet, práca na projektoch, iniciačná hra. Bohatý výber metód, foriem a prostriedkov práce v centre je predpokladom realizácie kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti. Medzi ďalšie významné predpoklady patrí aj príprava vychovávateľa na výchovno-vzdelávaciu činnosť, úloha vychovávateľa pri rozvoji tvorivosti detí a vplyv vychovávateľa na hodnotenie detí. V školskom roku 2015/20165 bude centrum opäť klásť dôraz na kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu i na kreativitu pri plánovaní podujatí pre deti, mládež a dospelých do 30 rokov. 

Výchova a vzdelávanie sa vo voľnom čase realizuje v centre v oblasti vzdelávacej, spoločensko-vednej, pracovno-technickej, prírodovedno-environmentálnej, estetickokultúrnej (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), telesnej a športovej. Tematické oblasti v sebe zároveň zahŕňajú ďalšie oblasti výchovy, najmä rozumovú, mravnú, ekologickú a zdravotnú výchovu. 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje integrovaním viacerých oblastí výchovy v  záujmových útvaroch. 

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa dosahuje aplikovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov jednotlivých výchovných oblastí v záujmových útvaroch a v oddychovej činnosti. 

Vzdelávacia oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh, rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania, získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov, získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

Spoločensko-vedná oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: spolurozhodovať o živote v záujmovom útvar a športovom útvare, prejavovať úctu k rodičom, starším osobám, prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím, pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, vyjadrovať svoj názor, vedieť vypočuť opačný názor, využívať všetky dostupné formy komunikácie, vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty, poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať. 

Pracovno-technická oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, vedieť spolupracovať so skupinou, rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, získavať základy zručností potrebných pre praktický život, získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.

Prírodno-environmentálna oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia. 

Esteticko-kultúrna oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, rozvíjať základy vzťahu ku klasickému umeniu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, objavovať krásu v bežnom živote. 

Telesná a športová oblasť  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných návykových látok, pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy, poznať základné princípy zdravého životného štýlu, rozvíjať športový talent a schopnosti. 

Pravidelná záujmová činnosť v centrách voľného času sa uskutočňuje formou záujmových útvarov: krúžky, kluby, kurzy, umelecké súbory, športové oddiely, záujmové útvary rodičov s deťmi. 

Uvedené záujmové útvary pracujú v oblastiach telovýchovy a športu, turistiky a vodných športov, kultúry a umenia, spoločenských vied, cudzích jazykov, informatiky, vedy a techniky, prírodných vied, ekologickej výchovy. 

Spolupráca s externými zamestnancami a dobrovoľníkmi je neodmysliteľnou súčasťou plánu výchovno-vzdelávacej činnosti centra aj pri príležitostnej a rekreačnej, či poradenskej činnosti centier.

 Centrum voľného času v Šali má vypracovanú koncepciu rozvoja Centra voľného času na roky 2014 – 2019.

 

 

2.   HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY

Hodnotenie uplynulého školského roka a plán podujatí na školský rok 2015/2016

CVČ si stanovilo na uplynulý školský rok 2014/ 2015:

 

Spoločenské ciele: Rozvíjanie osobnosti, formovanie mravného vedomia, rozvíjanie tvorivého myslenia.

 

Inštitucionálne ciele: Reprezentujúce požiadavky centra (ciele tematickej oblasti výchovy, ktoré má centrum  spracované vo výchovnom programe).

 

Špecifické (konkrétne ciele), ktoré predstavujú výchovnovzdelávacie ciele jednotlivých výchovnovzdelávacích aktivít  zameraných na rozvoj osobnosti dieťaťa tak, aby dieťa stanovené hodnoty prijímalo, reagovalo na ne, akceptovalo ich, integrovalo sa s nimi.  

 

Centrum voľného času v Šali v rámci pravidelnej záujmovej činnosti zabezpečovalo prácu záujmových útvarov s počtom 936 členov.

Pravidelnú záujmovú činnosť CVČ obohatilo usporiadaním  mnohých podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti.  CVČ pripravilo 140 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 7224 detí, mládeže a rodičov. V sobotu a v nedeľu bolo realizovaných  38podujatí. Najviac podujatí bolo usporiadaných v oblasti spoločenských vied (22), telovýchovy a športu (12) , v oblasti kultúry a umenia (70), pre  rodičov a deti (26).

Záujmové útvary  prezentovali svoju činnosť na podujatiach organizovaných centrom, ale aj na podujatiach, ktoré organizoval MsÚ v Šali, MsKs, Krajské osvetové stredisko Nitra , Národné osvetové centrum Bratislava,  občianske združenia Záhrada – JOY HOUSE, OZ COULOURS, OZ Šaľa – Tvoje mesto, MO Matica slovenská, OZ Novomestského a iné inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou. 

Úspešne pokračovala činnosť archeologického krúžku a jeho stálej expozície v centre. Stálu expozíciu archeologického krúžku v uplynulom školskom roku 2014/2015  navštívilo  spolu 1115 návštevníkov.

Výchovnovzdelávacie úlohy a ciele stanovené na rok 2014/2015 centrum splnilo.

Z plánovaných rekonštrukcií nebola uskutočnená ani jedna z dôvodu zmeny financovania CVČ v školskom roku 2014/2015.

 

Z plánovaných rekonštrukčných prác neboli realizované:

 

§  ukončenie výmeny  okien

§  rekonštrukcia prístavby centra - zníženie stropov, divadelné pódium, zvuková a svetelná réžia a rekonštrukcia sanitárneho zariadenia

§  obnova vonkajšej fasády budovy

§  rekonštrukcia kanalizácie

§  rekonštrukcia sanitárnych zariadení pri posilňovni

 

Počas denných letných aktivít  LETO 2015 CVČ organizovalo 9 táborov. Z toho 8 v priestoroch CVČ a jeden tábor – sústredenie členov archeologického krúžku už tradične na hrade Gýmeš. Počet účastníkov 434 bol. Počas mesiacov júl a august 2015 navštívilo priestory posilňovne 517 členov z radov stredoškolskej, vysokoškolskej a pracujúcej mládeže. V priestoroch prístavby počas letných prázdnin organizoval tréningy záujmový útvar Tae-kwon-do. Počas leta bolo na tréningoch prítomných spolu 120 členov. Spolu tak CVČ zabezpečilo letnú činnosť pre 1071detí, mládeže a dospelých. 

K 15. septembru 2015 CVČ zaregistrovalo 1244 Žiadostí o prijatie do 71 záujmových útvarov v CVČ. 

 

3.   PLÁN  PODUJATÍ  na školský rok 2015/2016

 

SEPTEMBER  2015:

1.      CVČ: Nábor do krúžkov.

2.      DEM:  Sústredenie divadelného súboru v Čremošnom.

3.      DEM: Účasť na Behu nočnou Šaľou – účasť 4 členovia divadelného súboru Materinky.

4.      CVČ: Aktivity v stálej expozícii archeologického múzea.

5.      JAN, KRA: 25. september 2015: Piatkové dopoludnie v CVČ pre MŠ

6.      SUD : Hodina s Peťou – podujatia v MŠ mesta

 

OKTÓBER 2015:

1.      CVČ: Denné jesenné aktivity (jesenné prázdniny  30. – 31. októbra 2015), ktoré vyvrcholia III. ročníkom podujatia Svetlonos v CVČ.

2.      JAN, KRA: Piatkové dopoludnia pre MŠ „Historickou Šaľou“ (2.10 2015,

9.10.2015, 23.10.2015)

3.      KRA, JAN: Októbrové soboty bez nudy( 3. 10. 2015, 17. 10. 2015, denné jesenné aktivity od 8,00 hod. do 16,00 hod. v centre.

4.      DEM: 2. – 3. október 2015  Medzinárodná amatérska filmová súťaž krátkych filmov Bratislava 48 HOUR – účasť DS Materinky

5.      SUD: Hodina s Peťou – podujatia v MŠ mesta

 

NOVEMBER 2015:

1.      JAN,KRA: Novembrové soboty bez nudy v CVČ  (7. 11. 2015,  21. 11. 2015).

Celodenné aktivity pre deti v centre.

2.      DEM: 14. november 2015 Divadelný karneval v SD Veča.

3.      JAN, KRA : Piatkové dopoludnia pre MŠ - jesenné variácie 6.11.2015,

13.11.2015, 21.11.2015 a 27.11.2015

4.      SUD: Hodina s Peťou – podujatia v MŠ mesta

 

 

 

 

 

DECEMBER 2015:

1.      DEM: Vystúpenia so súborom Materinky na celomestskom podujatí k vítaniu zimy v MsKs, spolupráca s MsKs. Program „Čo namaľoval majster Mráz“ (6. december 2015 od 17,00 hod.)

2.      SUD, KRA, JAN:  Mikuláš pre DSS   a Mikuláš v centre pre krúžky Hopkanie s mamičkami. (4. december 2015 od 9,00 hod.)

3.      CVČ: 18. december 2015: Vianoce v CVČ – predvianočné stretnutie zamestnancov centra.

4.      CVČ: 13. december 2015 „Na Luciu“– slovenské tradície, podujatie pre členov záujmových krúžkov a pre rodičov

5.      CVČ, DEM: Vianoce s Materinkami, vystúpenie divadelného súboru a posedenie členov divadelných súborov mesta, zhodnotenie divadelného roka, poďakovanie za účinkovanie a prácu v súbore

6.      JAN: 19. december 2015 „ Aktivity s Gabikou na zimnom štadióne – korčuľovanie.

 

JANUÁR 2016:

1.  KRA, JAN: Januárové soboty bez nudy v CVČ  (16. 1. 2016, 23.1.  2016). 

               Celodenné aktivity pre deti v centre.

2.  KRA, JAN: Piatkové dopoludnia pre MŠ s témou „ Fašiangy“

3.  SUD: Hodina s Peťou – podujatia v MŠ

 

 

FEBRUÁR 2016:

1.      DEM, MAL, SUD: Najkrajšia žiacka knižka – vystúpenie divadelného súboru Materinky a detského divadelného súboru Tiptopáčik, spolupráca s MsÚ. (Termín podľa určenia SŠÚ).

2.      CVČ: 1. február 2016 Polročné prázdniny, Denné aktivity v centre.

3.      JAN,KRA: Februárové soboty bez nudy v CVČ-6. 2. 2016, 13. 2. 2016 Celodenné aktivity v centre.

4.      CVČ: Jarné prázdniny, celodenné aktivity v CVČ v termíne od 22. 02. 2016 do 25.

2. 2016.

5.      JAN, KRA: Piatkové dopoludnia pre MŠ ( 05. 2. 2016, 12. 2. 2016, 19. 2. 2016) MAREC 2016:

1.      DEM: Účinkovanie DS Materinky a DS Tiptopák na XXIII. ročníku Šalianskeho Maťka. (Podľa propozícií súťaže)

2.      DEM, MAL, SUD: 24. marca 2016: Maľovanô vajíčko, slovenské ľudové tradície, Zelený štvrtok, jarné hry, maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov, celomestské podujate

3.      KRA, JAN: Piatkové dopoludnia pre MŠ „ Marec – mesiac knihy“ (4. 3. 2016, 11.

3. 2016, 18. 3. 2016) , 23. 3. 2016 – aktivity s témou Veľkej noci

4.      KRA, JAN: Marcové soboty bez nudy v CVČ (12. 3. 2016 , 19. 3. 2016)

5.      DEM, MAL,SUD: 26. marec 2016, premiéra divadelného súboru Materinky „Zelená rozprávka“ – dopoludňajšie predstavenia pre MŠ a ZŠ, večerná premiéra o 19,00 hod.

 

APRÍL 2016:

1.      DEM: Vystúpenie  so súborom Materinky na podujatí Noc s Andersenom pre

Okresnú knižnicu v Galante. (Podľa požiadavky Okresnej knižnice v Galante.)

2.      DEM: Regionálne a krajské prehliadky divadelných súborov. (Účasť v prípade postupu súborov na základe rozhodnutia porôt.)

3.      KRA,JAN: Aprílové soboty bez nudy v CVČ  ( 09. 4. 2016, 23. 4. 2016) Celodenné aktivity v centre.

4.      SUD: Hodina s Peťou – podujatie v MŠ

5.      JAN,KRA: Piatkové podujatia pre MŠ s témou „ Tipko a Topka na cestách“ – dopravná výchova pre najmenších ( 8. 4. 2016, 15. 4. 2016, 22. 4. 2016 a 29. 4. 2016)

MÁJ 2016:

1.      SUD , DEM: Vystúpenie krúžkov Hopkanie s mamičkou a Materinky rámci celomestského podujatia  Míľa pre mamu.

2.      KRA:  DM Rakúsky beh žien vo Viedni. Účasť členov ZÚ Nordicwalking.

3.      MAL, DEM: máj 2016 Účasť divadelného súboru Materinky na svetovom festivale divadiel pre deti v Moskve

4.      JAN,KRA: Májové soboty bez nudy v centre ( 07. 5. 2016, 14. 5. 2016) 5. JAN: Vystúpenia krúžkov anglického jazyka  v rámci Dňa matiek na MŠ

6.      JAN: 24. máj 2016 : Stolnotenisový turnaj v centre.

7.      SUD: Premiéra divadelného súboru Tiptopáčik

8.      JAN,KRA: Piatkové podujatia pre MŠ v CVČ ( 6. 5. 2016, 13. 5. 2016, 21. 5. 2016,

28. 5. 2016)

9.      MAL, DEM, SUD: Noc múzeí a galérií, príprava, realizácia sprievodných programov

 

JÚN 2016:

1.  CVČ: Ukončenie krúžkovej činnosti a podujatia v rámci záujmových útvarov pre členov ZÚ. 

2.  CVČ: 4. jún 2016: Galaprogram, prezentácia záujmových útvarov pre rodičov a hostí

3.  CVČ: 20. jún 2016 až 30. Jún 2016  Projekt Papierový svet , výstava papierových modelov, tvorivé dielne, podujatie pre MŠ, ZŠ a SŠ mesta

4.  Príprava  na LETO 2016

 

Legenda: DEM: Demková, KRA: Krajčírová, MAL: Malárik, JAN: Jankechová, SUD: Súdorová.

 

     Centrum plánuje v školskom roku 2015/2016 okrem pravidelnej záujmovej činnosti, kde bude pracovať 71 záujmových útvarov s 1244 členmi, zamerať svoju činnosť na príležitostnú záujmovú činnosť v podobe rôznych podujatí pre členov záujmových útvarov a rodičov, podujatí celomestského charakteru organizovaných centrom, i podujatí v spolupráci s MsKs,  občianskymi združeniami a organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou. Centrum bude naďalej poskytovať poradenskú činnosť a spolupracovať na podujatiach s organizáciami pracujúcimi s deťmi s mentálnym, telesným a sociálnym znevýhodnením. V rámci rekreačnej činnosti centrum plánuje 

pokračovať v celodenných aktivitách „Sobota v CVČ bez nudy“ a pravidelných piatkových  podujatiach pre MŠ mesta. CVČ ponúkne MŠ aj možnosť využitia kreatívnych hodín s Petrou Sudorovou priamo v MŠ. Počas sobotňajších denných aktivít pre deti budú mať možnosť rodičia prihlásiť deti na celodenné aktivity s programom zameraným na šport, kultúru, turistiku a manuálne zručnosti , či tvorivé dielne. Centrum bude naďalej vytvárať priestor pre prácu s mládežou a poskytovať metodickú, či materiálnu pomoc vo forme poskytovania priestorov a zariadení centra pre mládežnícke tvorivé tímy a pre dobrovoľníkov z radov študujúcej mládeže i dospelých do 30 rokov. Naďalej bude pokračovať vo vytváraní priestoru pre realizáciu podujatí pre rodiny a pre matky s deťmi. Priestory centra bude v dopoludňajších hodinách využívať viac ako 50 matiek s deťmi od 3 mesiacov do 3 rokov v rámci záujmového útvaru Hopkanie s mamičkami. Deti sa budú oboznamovať s rytmickopohybovou prípravou formou hry. Budú využívať rôzne detské riekanky, pesničky a rýmovačky. V oblasti rytmiky budú na aktivitách v rámci záujmového útvaru spolu s rodičmi využívať rôzne rytmické nástroje, akými sú: bubny, chrastidlá, činely a iné. Záujmový útvar bude pracovať pod vedením Petry Sudorovej.

Tvorba projektov, učebných pomôcok a publikácií v novom školskom roku je  súčasťou plánu práce centra. Projekty centra budú zamerané na výchovu a vzdelávanie v oblasti športu, tvorby inscenácií, tvorbu programov, publikačnú činnosť pre deti, mládež a dospelých, tvorivé dielne v oblasti pracovnej výchovy,  na výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudovej slovesnosti a ľudových tradícií regiónu, na podporu technickej činnosti a využívanie interaktívnej tabule, ktorú centrum získalo na základe zapojenia sa do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove.

 

PLÁN  ZÁUJMOVÝCH  ÚTVAROV

            Názov krúžku             Vedúci          Počet čl.

1.

Divadelný Tiptopák

Demková

14

2.

SS Materinky

Demková

6

            SPOLU                                                   20

3.

Angličtina MŠ

Jankechová

20

4.

Angličtina MŠ

Jankechová

20

5.

Angličtina MŠ

Jankechová

30

6.

Angličtina MŠ

Jankechová

20

7.

Angličtina MŠ

Jankechová

20

8.

Angličtina MŠ

Jankechová

20

9.

Angličtina MŠ

Jankechová

20

10.

Origami

Jankechová

12

11.

Origami

Jankechová

6

12.

Krúžok šik.rúk

Jankechová

12

13.

Krúžok šik.rúk

Jankechová

6

14.

Krúžok šik.rúk

Jankechová

8

15.

Stolný tenis

Jankechová

6

16.

Stolný tenis

Jankechová

6

17.

Futbal

Jankechová

12

18.

Futbal

Jankechová

12

19.

Kynologický

Jankechová

3

            SPOLU                                                  233

20.

Malý kuchár

Krajčírová

8

21.

Malý kuchár

Krajčírová

10

22.

Malý kuchár

Krajčírová

8

23.

Malý kuchár

Krajčírová

8

24.

Nordic walking

Krajčírová

3

25.

Nordic walking

Krajčírová

4

26.

Angličtina

Krajčírová

6

27.

Angličtina

Krajčírová

6

28.

Tvorivý klub detí

Krajčírová

2

29.

Malý kuchár

Krajčírová

10

30.

Malý kuchár

Krajčírová

8

31.

Malý kuchár

Krajčírová

7

32.

Malý kuchár

Krajčírová

9

33.

Malý kuchár

Krajčírová

10

34.

Malý kuchár

Krajčírová

8

35.

Malý kuchár

Krajčírová

8

            SPOLU                                                  115

36.

Kondičná kulturistika

Malárik

120

 

SPOLU

 

120

X

Letné aktivity

 

220

220

            Interní  SPOLU                                      708

 

37.

Archeologický

Kormoši

10

38.

Taekwon-do

Molnár

30

39.

Florbal

Žiačko

15

40.

Florbal

Jobbagy

15

41.

Karate

Kocsis

20

42.

Karate

Blehová

20

43.

Hádzaná

Boltenkova

12

44.

Hádzaná

Boltenkova

12

45.

Hádzaná

Boltenkova

12

46.

Hádzaná

Boltenkova

12

47.

Matematický

Trčka

6

48.

Stolnotenisový

Trčka

6

49.

Tanečná príprava

Vadkerti

40

50.

Spoloč.tance

Vadkerti

36

51.

Latina

Vadkerti

30

52.

Hopkanie

Sudorová

16

53.

Hopkanie

Sudorová

16

54.

Hopkanie

Sudorová

16

55.

Hopkanie

Sudorová

16

56.

Hopkanie

Sudorová

16

57.

Hopkanie

Sudorová

16

58.

Hopkanie

Sudorová

14

59.

Dramatický

Sudorová

6

60.

Lentilky

Hercegová

12

61.

Lentilky

Hercegová

12

62.

Lentilky

Hercegová

12

63.

Lentilky

Hercegová

12

64.

Lentilky

Hercegová

12

65.

Lentilky

Hercegová

12

66.

Lentilky

Hercegová

12

67.

Lentilky

Hercegová

12

68.

Lentilky

Hercegová

12

69.

Lentilky

Hercegová

12

70.

Lentilky

Hercegová

12

71.

Lentilky

Hercegová

12

            SPOLU                                                  536

            Externí   SPOLU                                    536

 

 

1244

     S P O L U

 

 V školskom roku 2015/2016 bude pracovať 71 záujmových útvarov s 1244 členmi. Interní zamestnanci budú viesť36 záujmových útvarov so 708  členmi. Externí zamestnanci - dobrovoľníci  budú viesť35 záujmových útvarov s 536  členmi.

6. PERSONÁLNE  OBSADENIE  CVČ

 

Riaditeľ CVČ:                           Ing. Michal Malárik

Zástupkyňa riaditeľa:              Mgr. Alena Demková

 

Pedagogickí zamestnanci:      Mgr. Gabriela Jankechová

                                                Bc. Gabriela Krajčírová                        

                                                Mgr. Radka Putzová MD

                                                Mgr. Marcela Haboráková MD

 

Nepedagogickí zamestnanci:

            Ekonómka                    Bc. Elza Melegová

            Prevádzkoví zamestnanci                     

                                                Helena Kováčová

                                                Drahoslava Rosivalová

                                                Libuša Blahová

                                                Blanka Resőová

 

 

 

 

7. ORGANIZÁCIA  ŠKOLSKÉHO  ROKA  2015/2016

 

 

 Centrum bude podľa výchovného programu a podľa Koncepcie rozvoja Centra voľného času na roky 2014 – 2019 zabezpečovať výchovnovzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť.  Záujmovú činnosť bude Centrum zabezpečovať v  záujmových útvaroch s  členmi v týchto útvaroch.

Podľa vypracovaného výchovného programu  pedagogickí zamestnanci centra  budú pracovať v záujmových útvaroch  v rámci moderných stratégií výchovnovzdelávacej činnosti. Pôjde hlavne o inovačné, motivačné, aktivizujúce a tvorivé postupy, metódy a formy práce vychovávateľa. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v Centre podporujú inovačné metódy ako kreatívne procesy, v ktorých sa uplatňujú nové, zaujímavé a tvorivé myšlienky. K inovačným metódam Centra  zaraďuje metódy zážitkového učenia. Predmetom zážitkového učenia má byť pozitívny zážitok ako radostný pocit vznikajúci napríklad pri vyriešení, alebo prekonaní problému. Z množstva výchovných metód je v Centre vhodne volená hlavne preferovaná výchovná metóda animácie. Je založená na nedirektívnych metódach povzbudzovania k hľadaniu vlastných životných možností a schopností realizovať svoju slobodu s vytváraním veľkého záberu príležitostí. Uskutočňuje sa cez otvorené výchovné situácie s dôrazom predchádzať negatívnym sociálnym vplyvom spoločnosti. 

Všetci pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia v Centre budú pri práci v záujmových útvaroch aplikovať model tvorivo – humanistickej výchovy, zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania.

Pravidelná záujmová činnosť centra tak bude obohatená o rôzne podujatia organizované centrom, alebo podujatia v rámci spolupráce s inštitúciami, ktoré svoju činnosť zameriavajú aj na deti a mládež. Členovia záujmových útvarov sa budú  zúčastňovať na turnajoch, olympiádach, festivaloch, súťažiach, súťažných i nesúťažných prehliadkach.

Centrum je zariadenie s celoročnou prevádzkou, preto bude zabezpečovať pravidelnú, nepravidelnú a rekreačnú činnosť počas vyučovacích dní, ale aj počas prázdnin. 

Letnú činnosť v školskom roku 2015/2016 bude centrum zabezpečovať  od 04 júla 2016 do 26.augusta 2016, čo je 8 tematických týždňov  v  rámci denných aktivít . Denné aktivity bude centrum organizovať v priebehu leta 2016 od 06:00 hod. do 16:00 hod. podľa  vypracovaných plánov na jednotlivé týždne.

 

Termíny školských prázdnin:

 

      jesenné :          od 29. októbra 2015 do 31.októbra 2015

      vianočné:        od 23. decembra 2015 do 07. januára 2016

      polročné :        01. február 2016

      jarné :               od  22. februára 2016 do 26.februára 2016

      veľkonočné :   od 24. marca 2016 do 29.marca 2016

      letné :              od 01. júla 2016 do 31. augusta 2016

 

 

V školskom roku 2015/2016 od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016  bude 191 školských vyučovacích dní, 86 víkendových dní a 27 prázdninových dní.

 

 V školskom roku 2015/2016 centrum plánuje rekonštrukciu sociálnych zariadení  v budove centra pri posilňovni, na prízemí  a v prístavbe centra.  Tieto rekonštrukcie boli už plánované aj v školskom roku 2014/2015. 

 Plán práce centra je otvoreným dokumentom, bude aktuálne doplňovaný podľa potrieb a záujmov členov záujmových útvarov a zamestnancov centra, podľa požiadaviek rodičov, zriaďovateľa. Úlohy vyplývajúce z plánu práce centra sa budú mesačne aktualizovať a kontrolovať na pravidelných  poradách pedagogických zamestnancov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

 

1.     Analýza výchovnovzdelávacích výsledkov

 

2.     Hlavné ciele a úlohy

 

3.     Plán podujatí

 

4.     Plán činnosti záujmových útvarov

 

5.     Personálne obsadenie

 

6.     Organizácia školského roka

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán práce CVČ  Šaľa na školský rok 2015/2016 bol prerokovaný  v pedagogickej rade dňa a v školskej rade dňa  24. septembra 2015.

 

 

Predkladá:  Ing. Michal Malárik – riaditeľ CVČ Šaľa

 

Vypracovala : Mgr. Alena Demková – zástupkyňa riaditeľa CVČ Šaľa

 

 

S plánom práce CVČ Šaľa boli oboznámení zamestnanci CVČ:

 

 

 

Ing. Michal Malárik            

...........................................

Mgr. Alena  Demková        

...........................................

Mgr. Marcela Bereczká MD

...........................................

Mgr. Gabriela  Jankechová

...........................................

Mgr. Gabriela Krajčírová 

...........................................

Mgr. Radka Putzová  MD 

 

...........................................

Bc. Elza Melegová              

...........................................

Helena Kováčová                

............................................

Libuša Blahová                    

...........................................

Drahoslava Rosivalová      

...........................................

Blanka Resőová                   

...........................................

 

 

 

     
 
CMS Design  CMS Design Webdesign ToHoS TOHOS.NET                                                    Mapa stránok / Site Map